انتقال مدیریت سانیو از پدر به پسر (آقای مهدی نجفی – مدیر عامل وینر)