افزایش تنوع محصولات تخصصی به 3 دسته : SMAW ، TIG ، MIG