مقالات

اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﻗﻠﯿﺎیی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ فناوری ﻧﺎﻧﻮ

با انواع پوشش الکترود در جوشکاری آشنا شوید

ﮔﺮوﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ از اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎي ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ (Moisture Resistant) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از فناوری ﻧﺎﻧﻮ توسعه داده شده اند. برخی از اصلی ترین ویژگی های این الکترودها در ادامه آورده شده است.

خصوصیات اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﻗﻠﯿﺎیی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ

  • ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ پس از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت 9 ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ دﻣﺎی 28 دجه سانتیگراد و میزان 80 درصد رﻃﻮﺑﺖ، ﮐﻤﺘﺮ از 0.4 درصد اﺳﺖ. (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 5.AWS A5.1/A5.4/A5)
  • ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ آزﻣﻮن Tekken (آزﻣﻮن مربوط به ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺳﺮد ﻫﯿﺪروژﻧﯽ)
  • ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد اﻟﮑﺘﺮود پیش از ﺟﻮﺷﮑﺎری در ﺻﻮرت اراﺋﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی مخصوص (VACUUM PACK)
  • ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ در Oven ﻃﯽ ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت 9 ﺳﺎﻋﺖ در ﺻﻮرت اراﺋﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی مخصوص (VACUUM PACK)
  • اﯾﺠﺎد ﺟﻮشی ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﯿﻮب راﯾﺞ ﻧﺎﺷﯽ از وجود ﻫﯿﺪروژن
  • ﮐﺎﻫﺶ پیش ﮕﺮم ﻓﻠﺰ ﭘﺎﯾﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺮ فوق ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮه آﻣﺎدهﺳﺎزي آزﻣﻮن Tekken ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد AWS B4.0 را ﻧمایش ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذیل نیز ﻗﻄﻌﺎت ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺷﺪه آزﻣﻮن Tekken ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮلی AMA1263N و الکترود ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ AMA1263NR ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 9 ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ 80 درصد رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎی 28 درجه سانتی گراد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آزﻣﻮن Tekken ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن Penetrant Testing

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *