مقالات

اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﻗﻠﯿﺎیی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ فناوری ﻧﺎﻧﻮ

با انواع پوشش الکترود در جوشکاری آشنا شوید

ﮔﺮوﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ از اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ (Moisture Resistant) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از فناوری ﻧﺎﻧﻮ توسعه داده شده اند. برخی از اصلی ترین ویژگی های این الکترودها در ادامه آورده شده است.

خصوصیات اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﻗﻠﯿﺎیی ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ

  • ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ پس از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت 9 ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ دﻣﺎی 28 دجه سانتیگراد و میزان 80 درصد رﻃﻮﺑﺖ، ﮐﻤﺘﺮ از 0.4 درصد اﺳﺖ. (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 5.AWS A5.1/A5.4/A5)
  • ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ آزﻣﻮن Tekken (آزﻣﻮن مربوط به ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺳﺮد ﻫﯿﺪروژﻧﯽ)
  • ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد اﻟﮑﺘﺮود پیش از ﺟﻮﺷﮑﺎری در ﺻﻮرت اراﺋﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی مخصوص (VACUUM PACK)
  • ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ در Oven ﻃﯽ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﻪ ﻣﺪت 9 ﺳﺎﻋﺖ در ﺻﻮرت اراﺋﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی مخصوص (VACUUM PACK)
  • اﯾﺠﺎد ﺟﻮشی ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﯿﻮب راﯾﺞ ﻧﺎﺷﯽ از وجود ﻫﯿﺪروژن
  • ﮐﺎﻫﺶ پیش ﮕﺮم ﻓﻠﺰ ﭘﺎﯾﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺮ فوق ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮه آﻣﺎدهﺳﺎزی آزﻣﻮن Tekken ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد AWS B4.0 را ﻧمایش ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذیل نیز ﻗﻄﻌﺎت ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺷﺪه آزﻣﻮن Tekken ﺑﺎ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮلی AMA1263N و الکترود ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ AMA1263NR ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 9 ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ 80 درصد رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎی 28 درجه سانتی گراد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آزﻣﻮن Tekken ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن Penetrant Testing

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها