مراحل استخدام در وینر

4

شروع به کار

۳

آزمایشات بدو استخدام

۲

مصاحبه و تایید

۱

ارسال رزومه