گسترش حوزه بازرگانی شرکت، افزایش تعداد نمایندگان فروش، راه اندازی وبسایت وینر، شروع صادرات محصولات وینر به کشورهای همسایه