جا به جایی شرکت به دفتر جدید در میدان حسن آباد، مکانیزه شدن انبار وینر، افزایش مشتریان و نمایندگان وینر حدودا به 2000هزار در سراسر کشور، اشتغال زایی و رسیدن به یه تیم 50 نفره