ایجاد خط تولید برای نسل جدید دستگاه جوش های اینورتی 500 و 300 آمپر، تولید انبر جوش و انبر اتصال با تیم 14 نفره